Lần hạt Mân Côi

MariaVào tháng Mười, tháng Mân Côi, sau thánh lễ chiều lúc 18.00 sẽ đọc kinh Mân Côi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Tạm thời được sắp xếp như sau:

Thứ Hai và Thứ Tư: Lần hạt bằng tiếng Na Uy
Thứ Ba: Lần hạt bằng tiếng Việt
Thứ Năm: Lần hạt bằng tiếng Ba-lan
Thứ Sáu: Lần hạt bằng tiếng Tamil Đọc kinh Mân Côi được bắt đầu ngay sau thánh lễ chiều.

Tập sách đọc kinh được để ở cuối nhà thờ. Nếu vị nào thuộc quốc gia khác, muốn lần hạt Mân
Côi bằng ngôn ngữ riêng của mình, xin liên lạc với văn phòng giáo xứ để được sắp xếp.