Sắp có người đánh phong cầm

Ca đoàn nhà thờ Thánh Gioan cũng đang được phát triển, và sẽ tốt hơn khi nhân viên  đánh phong  cầm  được  bổ nhiệm; việc  bổ  nhiệm  được  dự  trù  vào  tháng Mười Một. Chúng ta may mắn có được nhiều ứng viên tốt để lựa chọn, và cũng
rất khó khăn trong việc tuyển chọn này . Chúng tôi cảm ơn sự kiên nhẫn của các bạn đã thể hiện trong lĩnh vực này. Chúng tôi ngưỡng mộ tinh thần những người đã đến tập hát vào thứ hai, và mọi người lưu ý rằng ca đoàn còn chỗ cho nhiều
người. Ca đoàn sẽ vững mạnh khi chúng ta có người đánh phong cầm và nhạc trưởng. Chúng tôi kêu gọi nhiều người đến hát, và đồng thời làm cho niềm vui lan tỏa rộng ra toàn giáo xứ qua việc tham gia vào ca đoàn!