Kết qủa bầu cử hội đồng giáo xứ 2014

norsk eng polsk

Chúng tôi vui mừng công bố kết quả cuộc bầu cử hội đồng giáo xứ đã được tiến hành từ ngày 15 tới 22.6.2014.
Tổng số phiếu được bầu là 414 phiếu. Trong số đó, 62 phiếu bất hợp lệ. Giáo xứ đã chợn các ứng cử viên có đa số phiếu được bầu. Hội đồng giáo xứ bao gồm các vị ( theo mẫu tự tên gọi ):
Thành viên thường trực
Cha chánh xứ (Chủ tịch),
Dilani Rehana Maginaarachchi,
Leonie Leona Gelacio,
Limalanathan Shanmuganathan,
Mai Đinh Đoàn Ban,
Nathan Christopher,
Magdalena Raczkowsski,
Piotr Palma,
Renate Marie Glomset Eriksen,
Valerie Håkonsen

Thành viên dự khuyết
Affa Girmay,
Tiên Thủy Lê

Cha chánh xứ bổ nhiệm:
Juwachim Reginold, thường trực

Ngoài các thành viên hội đồng giáo xứ, còn các đại diện của nhóm thanh niên (St Jo, Ministrantlaget và Tuk) sẽ được mời tham dự các cuộc họp hội đồng giáo xứ. Các đại biểu này có quyền phát biểu, nhưng không được biểu quyết. Tất cả các giáo sĩ trong giáo xứ cũng sẽ được mời tham dự các cuộc họp hội đồng giáo xứ. Ngày họp Hội đồng giáo xứ: Năm 2014: 11/09 (phác thảo kế hoặch, bầu trưởng ban), 13/11. Năm 2015: 15/01, 16/04, 21/05 và 18/06.
Cuộc bầu cử kế tiếp sẽ vào năm 2016, một phần ba thành viên hội đồng giáo xứ sẽ đưộc bầu để thay thế.
Ủy ban bầu cử Juwachim Reginold, Cindy SC Cho, Joyce Ross Hemming Hytt, Benjamin Naceno, Ofelia Naceno, Fredrique Theosophe.
Ủy ban bầu cử đã giải tán ngày thứ Ba 24 Tháng Sáu.