Resultat av menighetsrådsvalg 2014

eng polsk Tiếng việt

Vi ønsker og meddele menigheten resultatet fra menighetsrådsvalg i periode 15.-22. juni 2014.
Til sammen var det 414 stemmer. Blant dem, var da 62 ugyldige stemmer. Menigheten har stemt frem sine kandidater ved flertallsstemme.
Menighetsrådet består av (alfabetisk rekkefølge etter fornavn):

Faste medlemmer
Sogneprest (leder), Dilani Rehana Maginaarachchi, Leonie Leonen Gelacio, Limalanathan
Shanmuganathan,Magdalena Raczkowsski, Mai Doan Ban Mai, Nathan Christopher,
Piotr Palma, Renate Marie Glomset Eriksen, Valerie Håkonsen

Vara medlemmer
Affa Girmay , Tien Thuy Le

Utnevnt av sogneprest:
Juwachim Reginold, fast

I tillegg til menighetsrådsmedlemmene vil også representanter for ungdomslagene
(St. Jo, Ministrantlaget og Tuk) få invitasjon til å delta i menighetsrådsmøtene. Representanter får da talerett, men ikke stemmerett. Alle menighetens kapellaner får også innkallelse til menighetsrådsmøter.

Dato for menighetsrådsmøte:
2014: 11/09 (konstituering og valg av ordfører), 13/11.
2015: 15/01, 16/04, 21/05 og 18/06.

Valgkomite
Juwachim Reginold, Cindy S.C Cho, Joyce Ross Hemminghytt, Benjamin Naceno, Ofelia
Naceno, Fredrique Theosophe
Nytt valg blir i 2016 hvor 1/3 byttes ut. Valgkomiteets virkning opphevd tirsdag den 24. juni.