Fastetiden

fasteFastetiden begynner med askeonsdag, kommende onsdag 05.mars. Troende er pliktig til å holde dagen til faste og abstinens.
Messen feires kl. 18:00 med utdelelse av askekors.

 

 

 

Fastetid med Kristus
Vi nærmer oss fastetiden, en tid hvor Kirken formaner til fordypet åndelig liv. For å hjelpe
oss med dette har vi troende noen viktige begreper å rette oss mot, nemlig bønn, faste og almisser. Disse tr e begr epene hjelper oss til å r ette blikket mot Gud og mot vår neste, slik at vår tro styrkes samtidig som vi vokser i vår evne til å yte omsorg ovenfor andre.
Ved bønnen åpner vi oss for Gud i våre hjerter. Noen ganger kjennes det enkelt,
andre ganger kan bønnen oppleves som en kamp, det er ikke alltid lett å sette av tid til
Gud, selv om vi ønsker det. Når slik motstand oppstår kan vi trøste oss til Paulus som
sier at selv om vi er slått ned, er vi ikke slått ut! Vi er kalt til å prøve igjen, selv om det
ikke alltid er enkelt. Vi skal også huske at kampen i seg selv er en bønn…
Når vi faster avstår vi fr a goder vi vanligvis nyter godt av. Om vi nor malt god helse
kan vi begrense oss hva gjelder mat og drikke, men vi kan også avstå fra andre goder vi
setter pris på, så som kaffe, sjokolade osv.. Når vi faster kjenner vi på kroppen vår avhengighet av Gud, han som «er alle gavers giver».
Almisser handler om å gi til de som trenger det. Vi kan støtte de som er utsatt for
krig og nød, vi kan engasjere oss personlig i frivillig arbeid der vi bor, og siste men ikke
minst kan vi tenke over om det er noen vi kjenner som vi kan hjelpe enten praktisk eller
sosialt. Eller begge deler. På denne måten retter vi fokus bort fra oss selv for å hjelpe vår
neste.
Nå er det tiden for å tenke gjennom hva jeg kan gjør e for å leve fastetiden på en
meningsfull og givende måte. La oss nå vende tilbake til utgangspunktet. Alle disse aktivitetene som vi nå har nevnt er ment til å styrke vår tro og vårt indre liv. Fastetiden er de
førti dagene som Jesus vandret omkring i ørkenen. Det er sammen med Ham vi ber, faster
og hjelper andre. Vårt forhold til Kristus er selve ankerfeste for hele fastetiden. Det
er vår relasjon til Jesus som er rettesnoren for våre valg i fastetiden, og Herren selv er
vårt forbilde for hvordan vi kan fordype oss i vår tro. Jeg ønsker alle en velsignet god fastetid, måtte det bli en fruktbar ørkenvandring sammen med Jesus.
p. Haavar S