Chương trình Thánh Lễ Việt Nam 2014

Chương trình Thánh Lễ Việt Nam
tại nhà thờ
Thánh Gioan, Tông Đồ và Thánh Sử

Thánh Lễ bằng tiếng Việt Nam sẽ được củ hành vào mỗi Chúa Nhật thú Tư trong tháng, lúc 13 giờ 00.

26.01.2014:                  Chúa Nhật, thú 3 Thường Niên – năm A
23.02.2014:                  Chúa Nhật, thứ 7 Thường Niên – năm A
23.03.2014:                  Chúa Nhật, thứ 3 Mùa Chay
27.04.2014:                  Chúa Nhật, thứ 2 Phục Sinh
24.05.2014:                  Kiệu Đức Mẹ, Thánh Lễ vào lúc 13:00
25.05.2014:                  Chúa Nhật, thứ 6 Phục Sinh
22.06.2014:                  Chúa Nhật, Mình và Máu Thánh Chúa
27.07.2014:                  Chúa Nhật, 17 Thường Niên
24.08.2014:                  Chúa Nhật 21 Thường Niên

Lm. Đa-Minh Nguyễn Thanh Phú
Chánh xứ