Åpning av nytt sogn i Oslo Katolske bispedømme

I mange år har Oslo katolske bispedømme vært i forhandling med Den norske Kirke (Dnk) om å kunne kjøpe eller leie en kirke i Groruddalen, for å opprette et nytt katolsk sogn og etablere en menighet. Antall katolikker registrert i den nordøstlige delen av Oslo vokser med sunnhet, og er i utvikling.

Forhandlingene fikk i vår en vending ved at Den norske kirke vedtok sammenslåing av menigheter i Groruddalen. Bredtvet kirke ble nedlagt 1. januar i år og bygningen er samtidig fristilt for kjøp eller leie. Etter tett dialog mellom Oslo bispedømmeråd (Dnk) og Oslo Katolske bispedømme v/ Biskop Bernt Eidsvig. Can. Reg. ble partene enige om at Bredtvet kirke leies ut til det formål å kunne etablere en katolsk menighet i Bredtvet kirke og opprette et sogn for Groruddalen.

Leieavtalen ble signert mellom kirkevergen i Oslo, Robert Wright og vår biskop Bernt Eidsvig mandag 08. april 2013 med virkning fra og med 1. mai 2013. Leiesummen er på 1,1 millioner i året. Dette er en betydelig sum for en nyopprettet menighet. Derfor menighetens støtte, både åndelig og økonomisk, viktig når menigheten nå skal etableres.

Ved sognets opprettelse er det registrert ca. 7400 medlemmer i menigheten. Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. har utnevnt p. Nguyen Thanh Phu til sogneprest, og p. Haavar Simon Nilsen OP til 50% kapellanstilling. Andre prester vil også være tilknyttet menigheten. Messer vil feires på flere språk, bl. a. polsk, engelsk, fransk, vietnamesisk, tamilsk, spansk og sannsynligvis også flere språk ettersom vi etablerer oss. Dette er en stor glede for Den katolske kirke, men vi kan heller ikke unnlate å se sorgen det medfører for de berørte parter i Den norske kirke over at den tideligere menigheten i Bredtvet kirke nedlegges.

Vi håper at St Johnannes menighet vil bli en positiv bidragsyter til lokalmiljøet, og at vi ved vår mangekulturelle menighet vil være med og utfylle Groruddalens mangfoldig identitet.

På festdagen for St. Josef, arbeideren onsdag 01. mai 2013 kl. 18:00 feires den første katolske messen for menigheten med vår biskop etter opprettelsen av menigheten.

På høytiden for Kristi himmelfartsdag torsdag 09. mai 2013 kl. 11:00 holdes det pontifikal messe med biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. hvor opprettelsen markeres og innsettelse av sogneprest foretas i messen.  Dette vil bli en flott anledning til å markere menighetens første messe og åpningen av et nytt sogn i Oslo Katolske bisbpedømme.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen, og håper mange fra menigheten vil stille til denne dagen. Vi vil også særlig varmt ønske velkommen medlemmer fra Den norske kirke, samt beboere i Groruddalen!

For St. Johannes, apostel og evangelist menighet,

p, Nguyen Thanh Phu

 

p. D. Nguyen Thanh Phu
Sogneprest

 

haavar simon nilsen portrettbilde Blackfriars

 

p. Haavar Simon Nilsen OP (St. Dominikus kloster)
Kapellan